de boglige fag

de boglige fag

På denne side

Faget Dansk på Humlebæk lille Skole

Danskundervisningen på Humlebæk lille Skole følger undervisningsministeriets Fælles Mål: 

Fælles mål for faget dansk (PDF)

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes
indlevelses evne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.


Stk. 2. Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Eleverne skal i faget dansk udvikle deres udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation.


Stk. 3. Eleverne skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Faget matematik på Humlebæk lille Skole

Matematikundervisningen på Humlebæk lille Skole følger undervisningsministeriets Fælles Mål:

Fælles mål for faget matematik (PDF)

Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.

Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.

Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.

Faget engelsk på Humlebæk lille Skole

Engelskundervisningen på Humlebæk lille Skole følger undervisningsministeriets Fælles mål: 

Fælles mål for faget engelsk (PDF)

Formål for faget engelsk
Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne kan begå sig sikkert i sproget mundtligt såvel som skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

Undervisningen skal baseres på meningsfulde sammenhænge for eleverne så de bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur.

Gennem sprogundervisningen skal eleverne have indsigt i engelsksprogede kulturer og samfundsforhold og derved styrke såvel forståelse for egen kultur som international.

Slutmål
Engelskundervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra dansk allerede har en kunne, viden og erfaring mht. at lære, til sprog og dets brug, til begreber og til forståelse af deres omverden.

Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kunne forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Faget Tysk på Humlebæk lille Skole

På Humlebæk lille Skole ligger undervisningen i Tysk tæt op af de beskrivelser af faget, som Ministeriet for børn og undervisning har udstedt. Læs beskrivelsen af faget her:
Fælles mål for faget tysk (PDF)

Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv.

Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om tysk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.

Gennem oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken skal elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre fremmes. Eleverne skal herved få tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.

Faget tysk skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse.

 
Tysk i 8. klasse

En vigtig del af undervisningen i tysk i 8. klasse på Humlebæk lille Skole, er vores udveksling med Ferdinand-Tönnies-Schule i Husum. På den tyske skole har en gruppe 7.- og 8. klasses elever valgt dansk som fremmedsprog, og det er dem vi sprog- og kulturudveksler med.

I løbet af skoleåret besøger de tyske elever os, og her bor de privat hos eleverne. Vi tilbringer tiden sammen med skolebesøg, udflugter, museumsbesøg og hjemlig hygge i smågrupper. Eleverne får mulighed for at øve tysk hverdagssprog, og når vi er på genbesøg hos dem, lærer vi den tyske hverdag og kultur at kende.

Faget naturfag på Humlebæk lille Skole

På Humlebæk lille Skole undervises der på 7.—9. klassetrin i fysik/kemi, biologi og geografi som ét fag under navnet naturfag. Undervisningen lægger sig op af ”Fælles Mål” for de 3 fag, men sigter også mod en bredere naturvidenskabelig dannelse.

Uanset om man skal arbejde med naturvidenskab i sit voksenliv eller ej, fylder naturvidenskab og naturvidenskabelige argumenter i dag så meget i vores verden, at alle har brug for at have en grundlæggende naturvidenskabelig forståelse. Det gælder i vores privatliv, hvor vi skal navigere i en strøm af sundhedsråd mm. og i den demokratiske debat, hvor vi fx skal tage stilling til spørgsmål om klima, miljø og energi. Undervisningen skal give eleverne viden og færdigheder til at kunne sætte sig ind i naturvidenskabelige problemstillinger, så de kan tage stilling og træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Undervisningen skal naturligvis også give eleverne et solidt fagligt fundament til at læse videre i naturvidenskabelig retning, hvis de ønsker det.

I undervisningen lægges der vægt på at vække elevernes nysgerrighed og koble teorierne til elevernes erfaringer og forestillinger, så undervisningen bliver nærværende og hverdagsrelateret. Der lægges også stor vægt på, at eleverne selv skal lave forsøg, så de får lov at eksperimentere og opleve, hvad teorierne betyder i praksis og får erfaringer med naturvidenskabens love og arbejdsmetoder.

Undervisningen veksler mellem enkeltfaglige forløb, hvor der sættes spot på fx cellebiologi, geologi eller syre-basekemi, og fællesfaglige forløb hvor et emne belyses gennem flere af fagene. Det kunne fx være et forløb om landbrug, hvor geografi bidrager med viden om jordtyper, arealanvendelse og vejrforhold, biologi bidrager med viden om plantevækst og skadedyr og fysik/kemi bidrager med viden om stofkredsløb i naturen, næringsstoffer og sprøjtegifte. Målet er at fagene til sammen giver et nuanceret billede af emnet, og giver mulighed for at forstå udfordringer og løsninger, og dermed også indsigt til at tage stilling.

2 gange på hver årgang arbejder eleverne med problembaserede forløb, hvor eleverne skal bruge viden fra de 3 fag til at undersøge en relevant naturvidenskabelig problemstilling. Det kunne fx være forløb om energiforsyning, drikkevand eller bæredygtig produktion. Herigennem øver eleverne sig på selv at opsøge naturvidenskabelig viden og perspektivere teorien til verden omkring os. Forløbene leder også frem mod den fællesfaglige prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Fælles mål for de 3 fag kan ses på følgende links:

Fælles mål for faget fysik/kemi (PDF)Fælles mål for faget geografi (PDF)Fælles mål for faget biologi (PDF)

Faget Historie på Humlebæk lille Skole

På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: I Slusen i forbindelse med projektuger og som en del af faget dansk, i Midten og OB som skemalagt undervisning, der kvalificerer til folkeskolens afgangsprøve.

Udgangspunktet for undervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering er Fælles Mål II og de centrale kundskabs- og færdighedsområder: 

Fælles mål for faget historie (PDF)

Formål
Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse.

Stk. 2. Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring.

Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historie-skabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.

hero billede - om skolen

Faget natur-teknik på Humlebæk lille Skole

På Humlebæk lille Skole undervises i natur/teknologi på 0. – 6. klassetrin; i Slusen under betegnelsen Forsøg & Eksperimenter, i Midten under det formelle navn.

Udgangspunktet for undervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering er undervisningsministeriets Fælles Mål: 

Fælles mål for faget natur/teknologi (PDF)

Formål
Formålet med undervisningen i natur/teknik er at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv.

Stk. 2.
Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde.

Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude.

Stk. 3.
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling.

Undervisningen skal skabe grundlag og interesse hos eleverne for det videre arbejde med fagene biologi, fysik/kemi og geografi.

Faget Samfundsfag på Humlebæk lille Skole

Undervisningen i Samfundsfag på Humlebæk lille Skole, ligger tæt op af de beskrivelser af faget, som Ministeriet for Børn og Undervisning har udstedt. Læs beskrivelsen af faget her:

Fælles mål for faget samfundsfag (PDF)
chevron-down