skolepenge m.m.

skolepenge m.m.

På denne side

Skolens økonomi baseres på statslige tilskud samt forældrebetaling.

Skolepengenes størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen i april måned og vil være gældende for førstkommende skoleår.

skolepenge

(gældende fra 01/08/2023).
Skolepenge for børn i bh.kl. – 9. kl.
Barn  1 i skole:
kr. 1.851,-
Barn 2 i skole:
1/2 pris
Barn 3 i skole:
1/3 pris
Barn 4 i skole:
1/4 pris

priser for klubber

Klubbetaling – gældende for børn i bh.kl. – 3. kl. incl.
Barn 1 i SFO:
kr. 1.190,-
Barn 2 i SFO:
kr. 1/2 pris
Barn 3 i SFO:
kr. 1/3 pris
Barn 4 i SFO:
kr. 1/4 pris
Midterklub betaling – gældende for børn i 4. - 6. kl. incl.
Prisen er kr. 305,- pr. måned (prisen reguleres januar 2024).
Der ydes ikke søskenderabat for Midterklubben.

Andre betalinger

Frugt
Der opkræves kr. 80,- pr. måned pr. barn for frugt, når barnet er indmeldt i en af de to klubber.
Hvor mange måneder betales til skole og klubberne?

Der betales for skole og Klub i 11 måneder, da juli måned er betalingsfri. For Midterklub betales i 12 måneder. Betalingen forfalder til betaling forud senest den 5. i måneden.

Betalingen skal ske via den af skolen etablerede PBS-betalingsservice. 

Indskud
Ved elevers indmeldelse betales et indskud på kr. 6.000,-.

Der betales kun indskud for 1. barn. Indskud er en forudsætning for at starte på skolen og skal være betalt inden elevens skolestart. Når Kontoret har modtaget jeres udfyldte/underskrevne indmeldelsesblanket, vil der blive fremsendt FI-kort til indbetaling af indskuddet.

Det betalte indskud tilbagebetales ved sidste barns afgang eller ved udmeldelse. Udbetaling af indskud er afhængig af, om der er skolepengerestancer og at alle skolebøger m.v. er afleveret til skolen. Evt. restance samt manglende aflevering af materialer vil forlods blive fratrukket indskud før udbetaling.

Ved frafald før skolestart refunderes indskud ikke. Se endvidere skolens betalingsvedtægt nedenfor. 

Bærbar
Fra 6. klasse forventes det, at eleverne har deres egen bærbare computer.
Lejrskoler

Lejrskolerne er som udgangspunkt betalt af skolen. Der opkræves dog madpenge.

Rafteturen i 6. klasse skal eleverne selv spare op til.

Fripladstilskud

Der kan gennem skolen ansøges om tilskud til skolepenge fra den statslige pulje og skolens egen pulje. Der søges for et skoleår ad gangen - ansøgningsmateriale bliver lagt op på skolens Intra i april/maj måned og skal indsendes til skolens kontor primo juni hvert år.

betalingsvedtægt

 1. Ved elevens indmeldelse på Humlebæk lille Skole betales et indskud svarende til 3 måneders skolepenge (ekskl. klubbetaling). Der betales kun indskud for et barn. Indskuddet er en forudsætning for at starte på skolen og skal være betalt inden elevens skolestart. Indskuddet forrentes ikke.

 2. Det betalte indskud tilbagebetales ved sidste barns afgang fra skolen, enten i forbindelse med afslutning af 9./10. klasse eller ved udmeldelse.

 3. Skolen er berettiget til i forbindelse med opgørelsen af det tilgodehavende indskud, at fratrække følgende beløb:

  • Skyldige skolepenge, opgjort i overensstemmelse med afgivne og gældende opsigelsesfrister.
   Andre omkostninger afholdt af skolen på vegne af den udmeldte.

  • Den udmeldende har først krav på godtgørelsen af det indbetalte indskud i forbindelse med udløbet af opsigelsesperioden.

   Ved en elevs frafald (udmeldelse) før skolestart vil det indbetalte indskud ikke blive refunderet. Er der aftalt indbetaling af indskud i rater og mangler der indbetaling af én eller flere rater ved frafald (udmeldelse), vil den/de sidste rate(r) tillige skulle indbetales.

 4. Betaling af skolepenge/forældrebetaling skal ske forud, således at f.eks. betalingen for januar forfalder senest 5. januar. Der betales skolepenge for 11 måneder. Betalingen skal ske via den af skolen etablerede PBS-betalingsservice. Udmeldelse af et barn skal ske skriftligt til skolen med tre måneders varsel til den 1. i en måned – dvs. at der ved udmeldelse betales skolepenge løbende måned + 3 mdr.

 5. Efter 3. klasse tilbyder skolen Midterklub for elever i 4. – 6. kl. Indmeldelse foregår via indmeldelsesblanket, der udleveres fra skolen til forældrene. Der betales klubpenge i 12 mdr. pr. år. Udmeldelse af en elev fra Midterklub skal ske skriftligt til skolen med tre måneders varsel til den 1. i en måned – dvs. at der ved udmeldelse betales klubpenge løbende måned + 3 mdr.

— BESTYRELSEN
Humlebæk, den 10. september 2020

Betalingsservice

Der vil ved nyindmeldelse altid blive udsendt girokort på den første måneds skolepengebetaling. Af dette girokort vil samtlige oplysninger til tilmelding til Betalingsservice fremgå.

Udmeldelse

Udmeldelse af et barn skal ske skriftligt til skolen på humlebaek@lilleskoler.dk med tre måneders varsel til den 1. i en måned. Ved udmeldelse betales skolepenge løbende måned + 3 måneder.

chevron-down