midten

midten

På denne side

Midten

Midten er skolens afdeling for mellemtrinnet 4.- 6. klasse.

I fagene bygges der videre på den faglighed, som eleverne har opbygget i de mindre klasser.

Skemaet i Midten bliver desuden udvidet med fagene natur/teknik, billedkunst og historie.

Hvert skoleår indeholder to projektperioder af to ugers varighed, hvor der arbejdes på tværs af klasserne, og den mere projektorienterede arbejdsform introduceres. Hovedvægten lægges på historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold med en oplevelsesorienteret tilgang til stoffet.

En gang om ugen holder Midten fællesmøde, som styres af elever fra 6. klasse. På møderne vægtes fællesskabet og demokratisk dannelse.

Skole-hjem-samarbejde

I Midten ønsker vi en tæt dialog om elevernes faglige og sociale udvikling.

Hvis vi gennem en løbende og forebyggende kommunikation holder hinanden informeret om vores ansvarsområder, har vi større mulighed for at skabe et trygt og udviklende læringsmiljø for børnene.

Midtens lærere skriver hver uge ugeplan på Intra. Planen er skrevet til eleverne, og det er forældrenes ansvar, at eleverne får læst den hver uge.

forældremøder

I Midten afholder vi to årlige forældremøder, hvor læreren fastsætter mødets form og indhold. Inden dagsordenen udsendes, vil der være mulighed for, at I som forældre kan komme med forslag til mødets indhold.

Vi tænker, at forældremøderne som udgangspunkt skal handle om at give et overblik over klassens sociale liv og faglige udvikling . Også sammen forsøge at være på forkant med de sociale og faglige udfordringer, som eleverne vil møde.

På forældremøderne er der desuden altid afsat tid til, at forældregruppen kan forventningsafstemme og lave aftaler om fødselsdage, legegrupper mm.

skole-hjem-samtaler

Der er fastlagt en skole-hjem-samtale om året, hvor elev, forældre og lærere sammen taler om elevens skolegang, både med socialt og fagligt fokus.

Der er naturligvis altid mulighed for yderligere møder, hvis der er behov for det.

humlebæk lille skole - midten
humlebæk lille skole - midten

lektier

I Midten er der lektier hver uge. Det er dog vidt forskelligt hvor mange og i hvilke fag. Ugens lektier fremgår altid af ugeplanen, der senest udgives lørdag middag.

arrangementer og ture

Julestykke

I forbindelse med skolens traditionelle julefest, står Midten for det årlige julestykke. Stykket laves i samarbejde mellem dramalæreren, klasselærerne og eleverne.

selvvalgt opgave

I dansk skal eleverne en gang om året skrive en større, selvvalgt opgave, som eleverne fremlægger for hinanden og klassens forældre ved et aftenarrangement.

lejrskole

I Midten er vi på lejrskole én gang om året. Vi mener, at klassernes fællesskab bliver styrket, når elevernes primære omsorgspersoner bliver erstattet af deres lærere og klassekammerater. Så er vi alle ”i samme båd”, og afhængige af hinanden på en anden måde end i klasselokalet.

Der er altid minimum én forælder med fra hver klasse. Som forælder på lejrskolen er man ansvarlig for diverse aktiviteter sammen med børnene, og man indgår i det pædagogiske arbejde som klasselærerens assistent. 

raftetur

Hvert år tager 6. klasse på rafte- og rappelletur til Sverige.

Formålet med turen er, at eleverne videreudvikler deres evne til at samarbejde, får rykket deres grænser og lærer sig selv og hinanden bedre at kende.

Det er forældregruppen, der, sammen med eleverne, står for at samle pengene ind til turen.

chevron-down