lektiepolitik

lektiepolitik

På denne side

Lektiepolitik på Humlebæk lille Skole

På Humlebæk lille Skole er lektier en integreret del af elevernes skolegang. Udgangspunktet er altid, at lektier er værdifulde og styrker den enkelte elev i at udfolde sit potentiale, hvis de giver mening for eleven og understøtter elevens udbytte af undervisningen. 

Det betyder, at der skal være en tæt og gennemskuelig sammenhæng mellem den daglige undervisning og lektierne, og det skal være tydeligt for eleverne, hvad der er lektiens formål.

Derudover har lektierne til formål at skabe en god dialog mellem barn og forældre. Lektier differentieres - både i type og omfang - så de er overkommelige for den enkelte elev. Dette sker gennem en løbende dialog mellem skole, elev og hjem. 

Forudsætningen for at lektiearbejdet bliver en konstruktiv del af elevernes læringsproces er, at både lærere og forældre hjælper eleverne med at skabe gode rutiner.

På Humlebæk lille Skole er der en naturlig progression i lektietyperne afhængigt af hvilken afdeling og hvilket klassetrin eleverne befinder sig på:

Lektier i Slusen

I Slusen er det særlig vigtigt, at forældrene involverer sig i børnenes skolearbejde; følger op på klassens arbejde, hjælper børnene med at møde klar til skoledagen, læser ugeplaner og beskeder på Intra og videreformidler relevante informationer til børnene. Ugens lektier står altid i ugeplanen på Forældreintra.

I børnehaveklassen benyttes primært en eksperimenterende tilgang til lektier, dvs. at eleverne derhjemme skal undersøge og forberede praktiske eller konkrete ting til brug i undervisningen.
I 1. og 2. klasse koncentrerer lektierne sig om læsning – både med fælles afsæt og den individuelle.
I 3. klasse udvides lektietyperne sig til at omfatte opgaver af mere selvstændig karakter, fx elevaftaler eller forberedelse af præsentationer.

Generelt er formålet med lektier i Slusen:

  • At styrke elevernes læsning og sproglige udvikling
  • At eleverne oplever tryghed ved fremlæggelser/præsentationer
  • At have et fælles udgangspunkt for klassens videre arbejde
  • At skole og hjem samarbejder om det enkelte barns skolegang/læringsproces
humlebæk lille skole — slusebørn i klassen

Lektier i Midten

I Midten er der fokus på at skabe sammenhæng og flow i undervisningen. Derfor er det vigtigt, at alle elever har samme udgangspunkt, når undervisningen starter. Det betyder, at undervisningen tilrettelægges så den enkelte lektion ikke er afhængig af, at der er lavet lektier inden. Men der vil altid være en tydelig sammenhæng mellem lektierne og undervisningens indhold.

Lektier i Midten forekommer, når:

  • lektierne har forberedende karakter for at skabe større tryghed for den enkelte elev, f.eks. i forbindelse med sprogfag
  • lektierne har repeterende karakter, f.eks. i forbindelse med grammatik og tabeller
  • lektierne understøtter elevernes udbytte af undervisningen

I løbet af Midten skal eleverne aflevere et antal større opgaver i dansk - og i 6. klasse også i matematik. Derfor vil lektiemængden i Midten varierer i løbet af året. Der gives tid og hjælp i skolen til større opgaver, men det forventes, at der også arbejdes med opgaven hjemme, og at der er forældreopbakning til at få skabt nogle gode lektierutiner. Formålet de større opgaver er, at give eleverne mulighed for at fordybe sig selvstændigt i en længerevarende opgave. Der gives skriftlig feedback på alle større skriftlige opgaver.

Lektier i OB

I OB er lektierne en del af den samlede læringsproces og de har til formål at udvide og afslutte det skolerelaterede arbejde.

Det kan forventes, at der i varierende grad er lektier i alle fag. Lektiernes omfang vil være stigende gennem elevernes overbygningsforløb. Således vil der i starten af deres tid i OB være en begrænset lektiemængde, mens det i 9. klasse forventes, at eleverne bruger en del tid uden for den almindelige undervisning på at løse skolerelaterede opgaver.

Lektietyperne omfatter:

  • dag-til-dag lektier 
  • skriftlige afleveringer
  • læsning af romaner

Skriftlige opgaver rettes og evalueres, mens dag-til-dag lektier evalueres gennem dialog i klassen, eller lektien benyttes som udgangspunkt for det videre arbejde i næste lektion.

Det er alfa og omega, at lektierne giver mening for eleverne, og derfor vil lektierne som udgangspunkt have en direkte relation til arbejdet i skolen.

Ved manglende lektielæsning indledes en dialog med elev og forældre om, hvilke tiltag i skolen eller hjemmet, der fordrer en bedre lektierutine, og der aftales evt. øget fokus på den pågældende elevs lektier i en periode.

chevron-down