inklusion

inklusion

På denne side

”I vores lille skolemiljø og i endnu højere grad uden for Humlebæk lille Skole - i det store moderne samfund - møder man mange andre mennesker. Nogle der ligner en selv, men også andre, der er anderledes og ser meget anderledes ud. Det kræver tolerance og åbenhed. Vores elever skal kunne se og forstå menneskers forskellighed og lære at værdsætte den.”  

- uddrag fra skolens værdiggrundlag

Inklusionspolitik på Humlebæk lille Skole

På Humlebæk lille Skole hylder vi mangfoldigheden, og vi ønsker, at vores elever lærer at værdsætte menneskers forskellighed. Det kan kun ske med et bredt inklusionsbegreb, der muliggør en mangfoldig elevsammensætning. 

På Humlebæk lille Skole tilstræber vi en kvalitativ inklusion. Det betyder, at fokus er på elevernes oplevelse af at være inkluderet. Det er ikke nok 'at rumme' elever med en diagnose, et fysisk handicap, eller anden udfordring – Målet er, at eleverne oplever, at de er inkluderet i fællesskabet på lige fod med de andre elever. Det kræver et anerkendende menneskesyn og en fælleskabsånd, som både personale, elever og forældre er ansvarlige for.

På Humlebæk lille Skole arbejder vi metodisk og mulighedsorienteret med inklusion, som er i fokus allerede fra skolestart:

  • I Børnehaveklassen er der som udgangspunkt altid en pædagog med i undervisningen ud over børnehaveklasselederen, så der er overskud til at sikre en god skolestart.

  • Skolen har ansat en trivselskoordinator, der har fokus på at facilitere et løsningsfokuseret samarbejde mellem skole, hjem, kommune og andre instanser, så der kan ydes en handlingsorienteret og tidlig indsats for at imødekomme barnets udfordringer.

  • Vi har flere støttepersoner ansat, der, i samarbejde med klasselæreren og trivselskoordinatoren, udfører og evaluerer de handleplaner, der er udarbejdet i forhold til individuelle elever eller grupper.

  • Skolens støttepersoner er en fast del af det pædagogiske personale, og er, ud over støttefunktionen, primært ansat i skolens klubtilbud. Derfor kender støttepersonerne de fleste elever i forvejen, og er en fast del af skolens gang.
  • Vi har et tæt samarbejde med PPR (pædagogisk/psykologisk rådgivning) og familierådgivningen i Fredensborg kommune. 

At vi har fokus på kvalitativ inklusion, betyder ikke nødvendigvis, at Humlebæk lille Skole er det rigtige sted for alle børn. For selvom vi er et lille sted med en tryg og rar atmosfære og faste traditioner, så er vi også et dynamisk sted, hvor skemaet flere gange om året brydes op i projektperioder, og hvor det forventes, at alle elever tager på lejrskole mindst én gang om året. Vi udnytter den frihed, som friskoleloven giver os, og vi udnytter fleksibiliteten ved at være en lille skole til at træffe spontane valg i dagligdagen. Alt sammen noget, der ikke nødvendigvis er optimalt for det barn, der har det bedst med forudsigelighed.

For os er det vigtigt, at det dynamiske fællesskab vi tilbyder som skole, og som er fast forankret i vores værdigrundlag, er det pejlemærke, vi styrer efter, når vi målsætter inklusionsindsatsen for det enkelte barn. Derfor er det overordnede mål, at eleverne på sigt, og i deres eget tempo, bliver en del af alle elementer af skolens fællesskab. 

”Der er altid meget, man ikke kan. Men der er også meget, man kan. Vi arbejder ud fra at se den enkeltes ressourcer frem for mangler. Vi forsøger i de små daglige sammenhænge at give plads til vores forskelligheder.”

- uddrag fra skolens værdigrundlag

Inklusion i klasserummet

På Humlebæk lille Skole vægter vi det daglige relationsarbejde højt. Det er vigtigt, at de professionelle og relationskompetente voksne, der er i klasserummet, skaber rammer, strukturer og forløb, hvor alle børn kan deltage og har en ligeværdig plads i fællesskabet. 

Vi er så vidt muligt opmærksomme på alle børns behov, og vi er særligt opmærksomme på børn, der har særlige behov. Vi vurderer, hvor der skal ydes en særlig indsats, og vi taler åbent om indsatsen i klassen. De særlige indsatser sker altid under hensyntagen til fællesskabet.

Samarbejde med PPR

PPR (pædagogisk/psykologisk-rådgivning) er skolens kommunale samarbejdspartner i forhold til børn med særlige behov. Når vi søger om tilskud til støtte, skal PPR først udarbejde en pædagogisk/psykologisk vurdering (PPV) af barnet. Derfor er det nødvendigt, at PPR bliver inddraget, så tidligt i forløbet som muligt, hvis skolen vurderer, at der skal bruges hjælp fra PPR og evt. en støtteperson, der kan støtte op om, at barnets behov bliver imødekommet. 

Hvis forældre benytter sig af private psykologer eller terapeuter, kan det være nødvendigt, at PPR også inddrages i forløbet, hvis skolen vurderer det, da det er PPR, der er skolens primære sparringspartner og bindeled til de kommunale støttetilbud.

humlebæk lille skole traditioner, løbedag

Forældresamarbejde

Hvis den kvalitative inklusion skal blive en succes, kræver det, at alle i og omkring klassen hjælper med at løfte opgaven. Derfor forventer vi en vis grad af åbenhed fra forældre til børn med særlige behov, så klassens øvrige forældre har mulighed for at støtte op om inklusionsprocessen og italesætte eventuelle udfordringer på en konstruktiv og hensigtsmæssig måde over for deres børn.

Vores erfaring viser, at jo større åbenhed forældrene til et barn med særlige behov udviser, des større forståelse har klassens øvrige forældre for barnets særlige behov, og dermed øges sandsynligheden for en vellykket kvalitativ inklusion. 

Vi forventer, at både elever og forældre i klassen har forståelse for, at børn er forskellige, og at det er forskelligt fra barn til barn, hvordan det enkelte barns behov skal imødekommes.

chevron-down