overbygningen

overbygningen

På denne side

Overbygningen er Humlebæk lille Skoles øverste trin, og består af 7. — 9. klasse.

Læring

Grundlaget for god læring er elevens trivsel og tryghed. Lærer-elevrelationerne og elevernes indbyrdes forhold er i fokus i overbygningen. Vi vil skabe rammer for god læring, og det foregår i et samarbejde med eleverne. Lærerteamet ser de unge i øjenhøjde, og vi arbejder dialogisk i undervisningen.

Eleverne er medbestemmende, og der lægges stor vægt på gruppearbejder og på fremlæggelser som en del af fokuset på fællesskab i OB.

Lektier

I OB er lektierne en del af den samlede læringsproces, og de har til formål at udvide og afslutte det skolerelaterede arbejde.

Det kan forventes, at der i varierende grad er lektier i alle fag. Lektiernes omfang vil være stigende gennem elevernes overbygningsforløb. Således vil der i starten af deres tid i OB være en begrænset lektiemængde, mens det i 9. klasse forventes, at eleverne bruger en del tid uden for den almindelige undervisning på at løse skolerelaterede opgaver og forberede sig til undervisningen.

Det er alfa og omega, at lektierne giver mening, og derfor vil lektierne som udgangspunkt have en direkte relation til arbejdet i skolen.

Projekter

I løbet af året i Overbygningen ligger der 2 faste projektperioder. Disse to forløb har en varighed på 2 uger, og indholdet i projekterne defineres både efter aktualitet og efter de deltagende læreres kompetencer.

Eleverne skal i projektperioderne arbejde i grupper på tværs af klassetrinene, og disse grupper vil som udgangspunkt være sammensat af projekternes tilknyttede lærere.

At arbejde i grupper kan være en prøvelse for alle, og det er noget eleverne skal lære. Der udformes derfor gruppekontrakter med klart definerede regler og forventninger til gruppernes arbejde.

Fællesskab og trivsel

I overbygningen, som på skolen som helhed, vægtes elevernes trivsel meget højt. Det er grundlaget for god læring, at eleven trives både i klassen og generelt. Derfor bruger vi meget tid på fællesskabsfremmende aktiviteter. Eksempelvis holder vi i hver klasse trivselsdage, hvor klassen tager på ture ud af huset. Hovedformålet er at styrke klassens sammenhold og dermed gruppens og den enkeltes trivsel.

Vi spiser frokost sammen i overbygningen hver dag, hvor eleverne sidder ved mindre borde på tværs af klasserne. Til måltidet deles vi om arbejdet, således at vi efter tur sørger for, at der sættes mad frem og vaskes op efter maden. Der er desuden et krea-hold, der laver mad to gange om ugen og sørger for, at der pakkes kasser med pålæg til de øvrige dage.

Eleverne har stor medbestemmelse over, hvad der købes ind til frokost, og de skiftes til at rydde op på deres bord. Det fremmer fællesskabet og ansvarsfølelsen over for skolen, at vi gør ting for hinanden, og der er madlavning og oprydning en vigtig medspiller.

Rejser, lejrskoler, ture med overnatning

Introtur

I skoleårets begyndelse tager 7., 8. og 9. klasse afsted på en introtur med to overnatninger.

Denne introtur har som formål at tage godt imod den nye 7. klasse og at ryste eleverne sammen på tværs af klasserne. Derfor er der primært fokus på det sociale, og dagene er fyldt med fællesskabsfremmende aktiviteter og lege.

Eleverne bliver også delt i grupper, som sammen skal løse opgaver i form af madlavning, indkøb, oprydning m.m. Turen går oftest til en spejderhytte et sted på Sjælland, men det varierer fra år til år.

Englandstur

I 9. klasse rejser eleverne til en større by i England.

Vores elever skal følge undervisningen på en skole en enkelt dag, og de skal i løbet af turen indsamle viden om et emne til udfærdigelsen af en studierapport, som skal fremlægges for klassen, når vi er kommet hjem igen.

På turen vil eleverne både have tid til fagligt arbejde og til andre fornøjelser. 

Tysklandstur

I 8. klasse har vi en udveksling med en skole i Husum, som ligger i det nordlige Tyskland.

Denne udveksling består af nogle dages besøg fra Tyskland, hvor de tyske elever bor hos vores elever. De er med eleverne i skole, og de skal opleve bl.a. Helsingør og København. Vores elever skal også besøge de tyske elever i Husum, hvor de bor hos de tyske elever og får lov til at opleve den tyske skole. 

Festival

Hvert år tager hele overbygningen afsted på lilleskolernes musik- og teaterfestival, som bliver afholdt i slutningen af juni måned. Det er en kreativ festival, hvor musik, sang, teater, kunst, dans og socialt samvær er i fokus. Festivalen er for alle lilleskolernes elever og bliver afholdt af en ny skole hvert år. 

I månederne inden vi tager afsted, øver musikholdet på de numre, de skal optræde med for de andre skoler. Det er altid en stor oplevelse for eleverne at stå på en stor scene med professionelt lys og lyd og optræde for et telt fuld af andre unge, glade lilleskoleelever. Ligeledes bruger dramaholdet månederne op til festivalen på at skabe en forestilling, som skal fremvises på dramascenen.

På festivalpladsen er der boder, chill out-områder, boldspil, Jam-scener og forskellige workshops, som man kan melde sig til. Alle ligger i telt på et stor fælles campingområde, hvor hver skole er placeret på et område for sig selv, og der har man mulighed for at trække sig lidt tilbage, men også for at møde elever fra lilleskoler overalt i landet. 

Kreahold

Eleverne vælger tre gange om året, hvilke krea-hold - drama, musik, billedkunst og mad - de ønsker at deltage på.

Holdene sammensættes på tværs af overbygningsklasserne, og eleverne er i høj grad med til at præge, hvad holdene fordyber sig i, over de 10-12 uger en krea-periode varer.

Elevråd og trivselsgruppe

Overbygningens elevråd er elevernes talerør. I elevrådet sidder to repræsentanter fra hver klasse og en overbygningslærer. De mødes en gang om måneden for at diskutere forbedringer, nye tiltag, forslag fra klasserne osv. Elevrådsmødet følges op af et fællesmøde i overbygningen, hvor resten af eleverne holdes orienteret om rådets arbejde, og hvor nye ideer diskuteres.

Der er også en trivselsgruppe, der sætter aktiviteter i gang på tværs af klasserne. Det kan fx være en pyjamasdag, en filmaften eller andre fællesskabsfremmende aktiviteter.

Ud over de ovenstående faste trivselstiltag er der forskellige arrangementer, der dukker op, når enten elever eller lærere tager initiativ til det. Det kan fx være en tur i teatret, en udstilling, klippe-klistredag, filmaften eller andet. Man kan deltage, hvis man har tid og lyst; men som udgangspunkt forventer vi, at der bakkes op om alle fællesarrangementer.

Humlebæk lille Skole — afgang og sommerfest

Skole-hjem-samarbejdet

Vi forventer at forældrene i Overbygningen bakker op om beslutninger og tanker vedrørende livet på skolen.

Hvis man som forælder er uenig med forhold i Ob, forventer vi, at der rettes henvendelse til de ansvarlige, og at denne dialog foregår uden om barnet. Derved sikrer vi, at barnet bibeholder den positive tilgang til skolen, selv om man som forælder er spørgende eller utilfreds med et eller andet.

Forældremøder

Der afholdes to forældremøder om året. Klasselæreren indkalder og sætter rammen for møderne. Ofte ligger det første møde i starten af året, og det andet møde ligger i skoleårets anden halvdel.

Skole-hjem-samtalen

Der kommunikeres primært direkte med eleven om dag-til-dag samarbejdet. Om trivsel er der en tæt dialog med eleverne, som det bånd der er med den enkelte elev bygger på.

Den årlige skole-hjem-samtale tager udgangspunkt i de udtalelser, hver af elevens lærere har skrevet til eleven om det faglige arbejde, samt en generel udtalelse fra klasselæreren om elevens trivsel og sociale liv i klassen og i overbygningen.

Udtalelserne udleveres nogle dage inden samtalen, så eleven og forældre kan forberede sig til, at det er eleven, der til mødet fører dialogen om udtalelserne og egne oplevelser med sin skolegang. Dette understøttes af et samtalepapir, der ligeledes bliver udleveret inden samtalen.

Kommunikationen mellem skole og hjem foregår primært over Intra. Det forventes, at forældrene orienterer sig på Intra mindst hver anden dag. Hvis der er behov for en telefonisk samtale eller et møde aftales dette over Intra.

Arrangementer

Forestillinger

OBs dramahold laver hvert år en forestilling til årets Musik- og teaterfestival, men vi laver også forestillinger på andre tidspunkter, hvis eleverne vælger det.

I hvert af årets tre kreaperioder har eleverne mulighed for at præge dramaundervisningen. Det kan være, at de ønsker at lave en film eller en teaterforestilling. Det kræver lidt ekstra af eleverne, da der oftest vil være prøver uden for almindelig skoletid. Det er også eleverne selv, der skal være med til at stå for kostumer, kulisser, lys og lyd.

Humlebæk lille Skole — teater

Musik

Musikholdet øver hvert år et set til lilleskolefestivalen. Derudover er der samspil med Langebjergskolen, og de seneste år har holdet optrådt på Helsingør Lille Skole.

Årets gang

I overbygningen arbejder vi med nedenstående årshjul:

August

Bogudlevering, nye kreahold og frokostbordgrupper, velkomst til BH-klassen, forældremøde.

September

Introlejrskole, uddannelsesdage for 8. klasse.

Oktober

Efterårsprojekt, åbent hus-dag, løbedag, trivselsundersøgelse.

November

Nye kreahold og bordgrupper, udtalelser, karakterer, uddannelsesparathedsvurderinger og skole-hjem-samtaler i 8. og 9. klasse.

December

Terminsprøver i 9. klasse, juleuge.

Januar

Afgangsprojekt i 9. klasse, udtalelser og skole-hjem-samtaler i 7. klasse, standpunktskarakterer for 9. klasse.

Februar

Nye kreahold og bordgrupper, Uge 6 (forløb og aktiviteter til sundheds- og seksualundervisning).

Marts

Forældremøder, uddannelsesdage for 8. klasse, forårsprojekt (kan være i april afhængig af Påsken), Englandstur for 9. klasse, besøg fra Tyskland for 8. klasse.

April

Konfirmandtur for 8. klasses konfirmander (klassearrangement for resterende elever i 8. klasse), motionsdag, udtræksfag for 9. klasse afsløres, 9. klasse trækker fordybelsesområder til mundtlige prøver.

Maj

Skriftlige eksaminer for 9. klasse, hvorefter de i stedet for læseferie udelukkende har undervisning i de mundtlige eksamensfag, trivselstur for 7. og 8. klasse, uddannelsesparathedsvurderinger for 8. klasse, 8. klasse besøger Tyskland, Blå Mandag for 8. klasse, erhvervspraktik i 7. og 8. klasse.

Juni

Mundtlige eksaminer for 9. klasse, introduktionsdag for 6. klasse i overbygningen, standpunktskarakterer for 8. og 9. klasse, Lilleskolernes musik- og teaterfestival, hvor drama- og musikholdene optræder, sommerfest med optræden af musikholdet, sidste skoledag.

Praktisk info

Frokost

Vi spiser sammen hver dag i overbygningen 11:25-11:45. På kreaholdsdage er der et varmt måltid, mens der de øvrige tre ugedage er rug- eller knækbrød, som eleverne selv bestiller pålæg til.

I planlægningen af mad tages der hensyn til allergier og vegetarer/veganere/pescetarer o.l.

Alle deltager i spisesituationen og bidrager også til borddækning/rengøring på skift.

Humlebæk lille Skole — OB laver frokost

Pauser

I pauserne må eleverne i Ob bevæge sig uden for skolens område. Når eleverne går på tanken, eller bare går en tur ud for at få noget frisk luft, er det jer forældre, der har ansvaret for eleverne - jævnfør underskrevet “udgangstilladelse”.

Der er i Ob ikke pause mellem 1. og 2. lektion (08:55-09:00), til gengæld er lillepausen i Ob fra 09:40-10:00.

Elektronik

Som udgangspunkt samles mobiltelefoner ind hver morgen og udleveres igen ved skoledagens afslutning. Telefonerne kan dog anvendes i undervisningen, når det giver mening.

Bærbar computer/Mac/Tablet skal medbringes hver dag. De er dog udelukkende til skolebrug og må ikke anvendes til privatbrug undtagen fredag, hvor der er fri leg på elektronikken.

P-Dag

På pædagogiske dage (p-dage) i overbygningen får hver klasse en opgave, der skal løses hjemme. Det kan fx. være en dansk stil eller en matematikopgave.

Fælles for opgaverne er, at de er beregnet på at skulle tage 3-4 timer, og de afleveres enten elektronisk eller næste dag på papir til faglæreren.

Regler

Skolens øvrige regler gælder også i overbygningen, og det betyder, at alkohol og rygning er forbudt.

Der må ikke medbringes slik og sodavand/energidrikke på skolen, og at man i øvrigt behandler hinanden og skolen med respekt.

humlebæk lille skole — OB
humlebæk lille skole — OB
chevron-down